Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Enkele wetenschappelijke benchmarks

Het overheersende denken in de wetenschap is gericht op een kwantitatieve en experimentele aanpak.

Deze studies hebben geleid tot een beter begrip van de effecten van meditatie op de hersenen in termen van neuronale verbindingen en plasticiteit.

Meditatie stimuleert ook de gelukshormonen, (afscheiding van endorfine, noradrenaline, oxytocine,…) en vermindert stresshormonen.

Beeldvorming van de hersenen heeft aangetoond dat de verbindingen en de structuur van de hersenen veranderen tijdens het mediteren. Deze transformatie is duurzaam na 8 weken van beoefening, à rato van 20 minuten meditatie per dag. Verschillende hersengebieden die verband houden met goedhartigheid, met een gevoel van verbondenheid met anderen en met empathie zijn erbij betrokken. Dat gegeven rechtvaardigt de duur van 8 weken van het programma om het gevoel van eigenwaarde, goedmoedigheid en angstbeheersing te optimaliseren..

Toen het CERAP werd opgericht, waren professor Danis Bois en zijn onderzoeksteam ook voorstander van kwalitatief onderzoek, dat zich meer leent voor het bestuderen van wat mensen ervaren tijdens het mediteren.

In plaats van te kijken naar wat er in de hersenen gebeurt, waren zij geïnteresseerd in de vraag: wat ervaren mensen tijdens hun meditatie? Op enkele details na vinden we in elke getuigenis een gemeenschappelijke beschrijving van een innerlijke beweging en de effecten ervan in het lichaam en de psyche.

Vandaag verricht het CERAP gemengd onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Al onze meditaties zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis

Enkele voorbeelden van lezingen door Professor Danis Bois

 • Ontstaan van Full-Presence Meditatie
 • Seculiere meditatie
 • De therapeutische dimensie in meditatie
 • Van tonus tot lichamelijke immobiliteit
 • De plaats van aandacht in de meditatie
 • Van aandacht naar luisteren
 • Aandacht van het eenvoudigste tot het meest subtiele
 • De plaats van de totale ademhaling in de meditatie
 • Het protocol van de volledige ademhaling
 • De gemoedstoestanden in meditatie bij volle aanwezigheid
 • De plaats van rust in de hersenfunctie 
 • Hyperfrontaliteit
 • Nuttige en nutteloze gedachten
 • Technieken om nutteloze gedachten af te leiden
 • Praten tegen jezelf
 • Vrij en gevoelig denken
 • De innerlijke glimlach 

Voorbeeld: de plaats van het visuele zintuig in therapeutische meditatie.

Enkele referentiewerken die tot stand kwamen in het kader van het CERAP 

De plaats van zintuiglijke introspectie in meditatieve beoefening en de invloed ervan op angst

Dit artikel toont de effecten op angst van een bepaalde meditatieve praktijk, ‘zintuiglijke introspectie’ genaamd, ontwikkeld door Danis Bois (2006). De waarneming wordt hier als focuspunt gebruikt om toegang te krijgen tot de ervaringen van het lichaam en de psyche. Dit onderzoek opent het debat over het verband tussen waarneming, lichaam en psyche en de articulatie tussen waarneming en bewustzijn tijdens het mediteren. Er vond een veldonderzoek plaats bij 84 personen in een niet-klinische context met behulp van de STAI van Spielberger. In het licht van de resultaten van deze studie wordt de hypothese naar voren gebracht dat zintuiglijke introspectie aangewezen is om angst te helpen reguleren bij subnormale populaties. 
Het artikel werd in het Engels gepubliceerd op EC Psychologie and psychiatry. Een Franse vertaling is te vinden op de website van hetCERAP.

De introspectieve mobilisatie van het gevoelige, een werkwijze gericht op perceptuele verrijking, de greep op en de zingeving van de lichamelijke subjectiviteit

Dit artikel van Hélène Bourhis en Danis Bois bespreekt de plaats van introspectieve zintuiglijke mobilisatie in het begrijpen van lichamelijke subjectiviteit. Zintuiglijke Introspectie wordt gedefinieerd in relatie tot de gebruikelijke introspectieve mobilisatie. De modus operandi van de sensoriële introspectie wordt in het bijzonder voorgesteld door middel van het kader van de extra-dagelijkse ervaring, de protocollen en het belang van de verbale instructies. De verbale instructies roepen op tot luisteren en aanwezigheid, observatie, exploratie, convocatie en de belangrijke verbanden tussen organische gewaarwording, gevoel, houding, verbeelding en spontane herinnering.
De conclusie schetst de perspectieven van Sensoriële Introspectie op het gebied van het begeleiden van een alomvattende benadering van zingeving. Lees het artikel in het Frans op de website van CERAP. Een Engelse vertaling is beschikbaar op dezelfde site.

Het effect van somatische opvoeding op het gevoel van eigenwaarde

Kan lichaamsgerichte en sensitieve steun een positieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde? De talrijke onderzoeken in verband met het lichaam en de invloed ervan op het gevoel van eigenwaarde hebben vaak betrekking op de perceptie van het fysieke voorkomen. Dit onderzoek beperkt zich niet tot deze lichamelijke dimensie, maar verwijst naar de perceptie van het zelf in een gevoelige en lichamelijke dimensie. De kwestie van het gevoelige lichaam brengt het idee naar voren van een relatie met het lichaam als een plaats van toegang tot een intieme kennis van zichzelf die de dialectiek zelfwaardering/ervaren lichaam kan beïnvloeden.
Dit artikel is gebaseerd op de kwantitatieve verkenning die is uitgevoerd in het kader van het doctoraal onderzoek van Valérie Bouchet in de sociale wetenschappen aan de Fernando Pessoa Universiteit in Porto (Portugal). Zij evalueerde het effect van somato-psychopedagogie op het gevoel van eigenwaarde. Somato-psychopedagogie is een lichaamsgerichte en sensoriële benadering die zelfperceptie en zelfbewustzijn ontwikkelt. De somato-psychopedagogie stelt een ervaringskader voor dat de persoon in staat stelt zijn relatie met zichzelf te vernieuwen. Het artikel is in het Engels gepubliceerd in het tijdschrift EC Psychologie en psychiatrie. Een samenvatting in het Frans is beschikbaar op de website van. CERAP WEBSITE.

Begeleiding in Perceptuele psychopedagogiek en Zelfwaardering

Dit onderzoek van dokter Valérie Bouchet stelt de impact van psycho-pedagogiek van de waarneming op het gevoel van eigenwaarde in vraag en tracht een antwoord te geven op de vraag “Hoe en op welke wijze draagt psycho-pedagogiek van de waarneming bij tot de verbetering van het gevoel van eigenwaarde? Deze kwalitatieve en kwantitatieve dissertatie werd uitgevoerd bij een populatie van mensen die begeleid werden in psycho-educatie van perceptie door verschillende beoefenaars. U kunt het proefschrift gratis downloaden op de CERAP-website.

Zintuiglijke introspectie: een route van zelfbegeleiding 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Martine Rapin in het kader van haar master in de studie van psychosociale praktijk in Rimouski, Quebec. Het geeft aan hoe zintuiglijke introspectie een subjectieve, nieuwe en reproduceerbare lichamelijke ervaring kan zijn, die het gevoelige subject uitnodigt betekenis te putten uit zijn of haar ervaring.

Het illustreert ook hoe de zingeving van de kern van de ervaring een verhelderend leerproces en betrouwbare referentiepunten kunnen vormen, die geleidelijk leiden tot zelfhulp gedurende het hele leven. U kunt het proefschrift in het Frans downloaden op de website van CERAP.